מדיניות פרטיות

כללי

 1. "מדיניות פרטיות" שלהלן מסדירה את האופן שבו אנו, הנהלת המכון למורשת בן-גוריון, צריף בן-גוריון שומרים ועושים שימוש במידע אישי אשר אנו מקבלים ו/או אוספים מלקוחותינו כהגדרתם בתנאי השימוש.
 2. הכותרות ככל שישנן הינן לצורך הנוחות בלבד.
 3. מדיניות הפרטיות שלהלן מהווה חלק בלבד מתנאי השימוש ("תנאי השימוש") כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.
 4. הנהלת האתר שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות הפרטיות שתפורסם באתר צריף בן-גוריון, לפי שינויי הרגולציה ו/או בכל עת לפי שיקול דעתה ו/או הנסיבות הרלוונטיות.
 5. מדיניות הפרטיות שלהלן מציגה מידע לגבי הנתונים על שימוש שאנחנו עושים או שייתכן ונעשה לגבי מידע שנאסוף או שימסר לנו, עלייך או על אחרים באמצעות האתר, האפליקציות שלנו או באופן אחר.
 6. מדיניות זו חלה על מידע שנאסף שמתייחס אליך או לאחרים כאמור לעיל, במסגרת מידע שבאפשרותנו לזהות באופן סביר. ננסה לשפוך אור על איזה מידע אנו אוספים ו/או עלולים לאסוף אודותייך, עד כמה המידע שנאסוף עליך יזהה אותך אישית (ולא למשל רק כחלק מסטטיסטיקה), כיצד נשמור על המידע שייאסף עליך, איזה שימוש נעשה ו/או ייתכן ונעשה ולאלו צדדים שלישיים אנו רשאים למסור את המידע עליך, ובאיזה נסיבות, וכן עניינים נוספים הקשורים למדיניות הפרטיות שלנו.
 7. אם אינך מסכים/ה לתנאי מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק/י את הגלישה וכל שימוש אחר באתרים, באופן מיידי.

איסוף מידע

 1. ככלל, סוגי המידע שייתכן ונאסף והעיבוד שנבצע בו יכולים להשתנות ולעיתים תלויים בסוג ההתקשרות ו/או ההתקשרויות שלנו עמך. אנו תמיד נכבד את פרטיותך, ואם וכאשר אנו אוספים ומעבדים מידע במערכות ממוחשבות הדבר נעשה אם המידע דרוש לנו למטרות המותרות בדין בלבד והמפורטות להלן, ובין היתר בכדי לספק את השירותים ו/או המוצרים וו/או בכדי להגן על זכויות שלנו ו/או של אחרים, בהתאם בין היתר לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ולשאר ההוראות החוקיות ו/או התקנות ו/או הוראות הרגולטור החלות עלינו.
 2. אם אינך מעוניין/ת למסור מידע, או שאת/ה לא מסכים/ה לתנאים במדיניות הפרטיות, בדרך כלל לא חלה עליך חובה חוקית לעשות זאת, אך יתכן שלא תוכל/י לקבל מאתנו חלק מהשירותים או לרכוש חלק מהמוצרים. יחד עם זאת, יש סוגי מידע שנדרשים מכוח חוקים מסוימים (למשל חוקי איסור הלבנת הון).
 3. לידיעתך, המידע במדיניות פרטיות זו הוא בנוסף להוראות לגבי פרטיות שייתכן ונמסרו ו/או ימסרו לך בנפרד, למשל במסגרת המוצרים שרכשת ו/או במסגרת תנאי השימוש שלנו. אנו ממליצים שתבדוק את כל המידע שאנו מספקים לגבי פרטיותך.
 4. בכל התקשרות עמנו, הנך מתחייב למסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך, כפי שמתבקש בין היתר בטופס הרישום באתר. הנך מתחייב לעדכן אותנו בכל מקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה. החברה או מי מטעמה תהיה רשאית לדרוש את חידוש מסירת המידע ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים. מידע זה עשוי לכלול, בהתאם לשירות שניתן במוצרים או לקשר שלך אתנו ובכפוף לכל דין, בין השאר: מידע מזהה ופרטי התקשרות, כולל שם, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מידע פיננסי, כולל פרטי חשבון בנק, מספר ותוקף כרטיס אשראי, היסטורית ודירוג אשראי, הכנסה, נכסים ורכוש. הקלטות טלפוניות ומידע המופק מהן וכן מידע שזמין לנו לשימוש על-פי דין, כגון מידע ממאגרי מידע של המדינה, מאגרי מידע של חברות שירותי נתוני אשראי, ומידע אודות התקשרות קודמת עם ספקים אחרים, כולל כל מאגר נוסף וכל מאגר אחר שיוקם על פי דין.
 6. אנו אוספים ו/או ייתכן ונאסוף בעתיד מידע ו/או נתונים בקשר לאספקת השירותים שלנו ו/או בקשר עם המוצרים מידע שיתקבל ממך בכל התקשורת עם החברה, ובכלל זה באמצעות השימוש בצ'אט, מייל ובאפליקציות שונות ולרבות מידע על פעילותך באתר ובאפליקציות שלנו, מידע על המכשיר באמצעותו יצרת קשר עמנו, מידע נוסף כאמור במדיניות פרטיות זו.
 7. אם את/ה מספק לנו מידע על אדם אחר, עליך ליידע אותו/ה מראש על כך שתמסור/תמסרי את פרטיו/ה, ולקבל את הסכמתו/ה לשימושים במידע אודותיו/ה בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם את/ה מסכים/ה בשמו/ה של אחר/ת לקבלת פרסומות למשל, עליך גם לוודא מראש שהוא מסכים לכך.
 8. זכותך לעיין במידע לגבייך בו אתה רשאי לעיין (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות) וככל שאנו מחזיקים במידע כזה. בכדי לעשות זאת, עליך להגיש לנו בקשה בכתב לכתובת דואר האלקטרוני בכתובת הקבועה בתנאי השימוש , באחד מאמצעי ההתקשרות עימנו.
 9. בהתאם למדיניות החברה בעניין מדיניות הפרטיות והסודיות של המידע, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחר בו, לא נמכור אותו ולא נעביר אותו לאחרים לצורך כל שימוש שהוא, למעט לפי האמור במסמך זה.

שימוש ומסירת המידע

 1. המידע שאנו אוספים ו/או נאסוף בעתיד מיועד בעיקר לשם אספקת שירותינו ואספקת המוצרים. מטרות השימוש כוללות, בין היתר, את אלו:
 2. משלוח מידע על המוצרים, כולל מידע שאנו מחויבים לשלוח ומידע שימושי אחר ולרבות לצורך יצירת קשר עמך ו/או עם אחרים בקשר למוצרים שלנו ולשירותים שאנו מספקים במסגרתם.
 3. אנו עלולים למסור כל מידע שיגיע לידינו לפי כל הוראה או צו חוקי בהתאם למדיניות הציות לדרישות חוקיות שלנו, כגון היענות לצווים שיפוטיים ושלטוניים, כולל של רשויות זרות, אם אנו סבורים שאנו נדרשים להיענות להן.
 4. אנו עלולים לעשות במידע שימוש ו/או לחשוף המידע לשם הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים.
 5. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לאור קיום נהלים ומדיניות, כגון ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה וכן לצורך שמירת רשומות ומסמכים.
 6. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך קבלת החלטות על השירותים שיוצעו לך, ו/או לצורך הליכים משפטיים להם נדרש.
 7. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך שיפור השירותים שלנו ו/או שיפור תהליכי העבודה, כולל מחקרי שוק וסקרים ו/או לצורך ניתוח חוויית המשתמש.
 8. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך תמחור מוצרים ושירותים שלנו.
 9. לשם מימוש המטרות המותרות לנו בהתאם לכל דין, אנו עשויים להעביר מידע לחברות ולספקים כגון: אנשי תוכנה, בנקים, חברות ביטוח, חב' אשראי, חב' דירוג אשראי, מוסדות פיננסיים, עורכי דין , מומחים, רואי חשבון, מבקרים וכו'.
 10. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע לצורך מניעת הונאות ו/או התנהגויות חריגות, כולל שיתוף מידע אישי.
 11. אנו עלולים לעשות שימוש ו/או לחשוף מידע ולהעבירו על-פי כל דין, כולל בתגובה לצווים של רשויות ושל בתי משפט (כולל זרים).
 12. כאשר את/ה מוסר/ת לנו מידע ו/או נתונים על אמצעי התקשרות עמך, את/ה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ו/או לשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות הם בין היתר דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים.
 13. בכל עת עומדת לך הזכות לבקש מאיתנו להימחק מרשימת הדיוור שלנו לדיוור ישיר, בכל אמצעי הדיוור, ו/או שנחדל לשלוח אליך דבר פרסומת (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. בכדי להודיע לנו על רצונך להימחק, אנא פנה למוקד שירות הלקוחות שלנו או בדואר אלקטרוני בכתובת הקבועה בתנאי השימוש שלנו ואם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.
 14. נציין, שגם אם תבקש/י לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה.

 

 אבטחת מידע

 1. הנהלת האתר נוקטת באמצעי אבטחת מידע והצפנה המתאימים לדעתה למידע שברשותה, ולפי כל דין. לצורך זה, הנהלת האתר משמשת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית האינטרנט בישראל, ובכלל זה הצפנה והגנות אחרות. הנהלת האתר מובילה כללים מחמירים להגנת הפרטיות ולגבי כל מידע שברשותה וסודיותו, ומבלי לגרוע מכך הנהלת האתר פועלת כנגד טעויות בשימוש במידע הנמסר לה ו/או נגד כל חדירה ו/או פריצה לא מורשית למידע שברשותה.
 2. הנהלת האתר עושה שימוש בין היתר בכלים אדמיניסטרטיביים, פיסיים וטכניים המשמשים יחד לצורך הגנה על כל מידע המאוחסן באתר ובאפליקציות תוך בחינה באופן תקופתי את מידת עמידותה של המערכת.
 3. לא ניתן למנוע לחלוטין את כלל הסיכונים ועל אף מאמצי הנהלת האתר עלול להיות קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד ממשיכה הנהלת האתר ונוקטת באמצעי אבטחה סבירים, הנהלת האתר לא תהיה אחראית לאף נזק שיגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור.
 4. קיימת אפשרות שנציע לך לקבל מידע בדואר רגיל, באתר, בפקס, במוקד הטלפוני או בדואר אלקטרוני. אנו נוקטים אמצעי אבטחה שונים ומגוונים, כדי לוודא שמידע אודותיך יימסר רק לך, אבל חשוב לשים לב שאבטחה יעילה תלויה גם בך המשתמש. למשל, אם לא תעדכן/י כתובת מגורים חדשה שלך, יש להניח שדיוורים חשובים ורגישים יהיו עלולים להגיע לכתובת הקודמת שלך. אם כתובת הדואר האלקטרוני שלך הרשומה אצלנו מוטעית, יש להניח שהדיוור יגיע לכתובת הרשומה אצלנו, ולא אליך. אם תחשוף/ תחשפי ו/או תשתף/י אחרים בסיסמת הגישה שלך לאתר או לתיבת הדואר האלקטרוני שלך, או אם המחשב בו את/ה משתמש/ת נגוע בווירוס, מידע אודותיך עלול להיות נגיש לאחרים והדבר לא יהיה באחריותנו.

אזהרה כללית

לעיתים, בנושאים מסוימים תוכל/י לבחור להעביר לנו מסמכים ומידע באמצעות אפליקציות מובייל ותוכנה (כגון פייסבוק, תוכנות העברת מסרים וכו'). תשומת ליבך לכך כי השימוש באפליקציות אלו אינו מאובטח על-ידינו והוא כפוף לתנאי השימוש של כל אפליקציה עצמה בהתאם למדיניות הפרטיות שלה, ולנו לא תהיה כל אחריות בנושא.